บทภาวนาพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า


  • ข้าแต่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณความรักของพระองค์ ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ พระหฤทัยของพระองค์ เป็นแบบอย่างของความรัก ที่ไม่มีขอบเขต ของพระตรีเอกภาพ สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย 
  • โปรดเผยแสดงรอยแผล พระหฤทัยของพระองค์ อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อรักษาความเจ็บป่วยทุพพลภาพฝ่ายกาย  และจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย
  • เพราะพระองค์สัญญาว่า  สถานที่ใดที่มีพระรูปของพระองค์ ตั้งบูชาไว้เพื่อแสดงความเคารพรักพระองค์จะอวยพรแก่บุคคลและครอบครัวนั้น 
  • ขอโปรดพิทักษ์รักษาพวกเขาให้พ้นจากบาป และความตายนิรันดร  
   ในยุคสมัยแห่งการแสวงหาแต่ผลประโยชน์จากบรรดาเด็กและผู้ด้อยโอกาส ทุกคนไม่ได้รักซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงใจอย่างจริงใจตามพระวรสาร 
  • โอ้พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาอย่างเหลือล้น  โปรดประทานพระหรรษทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  และเมื่อทรงเคาะอยู่ที่หน้าประตูวิญญาณ  โปรดเปิดประตูหัวใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ให้ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ 
  • โปรดเสด็จเข้ามาในหัวใจของเราและเติมเต็มความรักของพระองค์
  • โปรดประทานสันติสุขให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นแสงสว่างในโลก  ให้รู้จักรัก
   และเคารพซึ่งกันและกันและสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตนี้
  • ข้าแต่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า  ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา โปรดอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพเจ้าทั้งหลาย และโปรดเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้เป็นเครื่องมือของความรักของพระองค์ในโลกนี้
   เพื่อว่าเมื่อจะได้พบพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้เฉลิมฉลองความรักของพระองค์ด้วยใจยินดี ตลอดนิรันดรเทอญ   อาแมน

                
 
                บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟ  • ข้าแต่พระตรีเอกภาพ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือก
   นักบุญโยเซฟ  ให้ทำหน้าที่เป็นบิดาของพระเยซูเจ้า และภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
  • ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ  องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล  ด้วยหัวใจที่อ่อนน้อมของท่าน
   ท่านได้น้อมรับภารกิจตามแผนการแห่งความรอด  สำหรับมนุษยชาติให้สำเร็จไป
  • ท่านซื่อสัตย์ต่อความรักในครอบครัวกับพระนางมารีย์ ท่านสอนพระเยซูเจ้าให้ถือปฏิบัติตามธรรมคำสอนของธรรมบัญญัติ  ในพันธสัญญาเดิม ท่านสอนพระเยซูเจ้าให้เห็นคุณค่าของการทำงานและการอยู่ในสังคมโดยการถือตามหน้าที่ ของศาสนิกชนและพลเมืองที่ดี  ข้าแต่นักบุญโยเซฟ  ในโลกทุกวันนี้ซึ่งปรากฎมีแต่ความอยุติธรรมและปัญหามากมาย ซึ่งเกิดจากคำสอนผิด ๆ และตัวอย่างที่ไม่ดี ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนขอ  ให้ท่านนักบุญโยเซฟ โปรดช่วยชี้สอน  นำทางให้เรา  สามารถสร้างครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งจะเป็นรากฐานอันมั่นคงให้กับสังคมที่ดี 
  • ขอท่านโปรดสอนชี้นำทางบรรดาเยาวชน  เหมือนอย่างที่ท่านได้สอนพระเยซูเจ้า
   ไม่ให้พวกเขาทำลายชีวิตของตน  ด้วยกิเลสตัณหา
  • โปรดช่วยดลใจพวกเขา ให้ใช้ชีวิตสร้างสรรค์และความมีชีวิตสดใส ให้เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีของตน  และเตรียมเป็นพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า
  • ข้าแต่นักบุญโยเซฟ  องค์อุปถัมภ์ของการได้ตายในศีลและพระพร  โปรดเปิดประตูสวรรค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ซึ่งเป็นลูก ๆ ของท่าน เพื่อให้ได้รับความรอดในชีวิตนิรันดรด้วยเทอญ   อาแมน

         

 
บทภาวนาต่อนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่

  • ข้าแต่พระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์  ที่ประทานนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่
   ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  • ตั้งแต่วัยเยาว์  ท่านมีความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า  ต่อรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้า  และต่อดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟ ข้าแต่
   นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่  โปรดสอนและชี้แนะนำทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าใจ  และมีความศรัทธาตามแบบอย่างของท่านเพื่อเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าทั้งหลายให้กลายเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้า 
  • หลังจากที่นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว  ท่านได้ยึดมั่นขอบพระคุณ นำเอาพิธีมิสซา  บูชาขอบพระคุณและพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของท่าน จากศีลมหาสนิทและพระคัมภีร์  ทำให้ท่านได้รับพระพรให้มีความเชื่อ และพลังให้สามารถรับความทุกข์ทรมานต่างๆ ได้  ทำให้ท่านกลายเป็นธรรมทูตของบรรดาเยาวชน  เป็นผู้นำวิญญาณที่เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า เป็นบิดาของคนยากจน เป็นนักเทศน์ที่มีวาจาเฉียบแหลมลึกซึ้ง  และเป็นผู้ช่วยให้คนหลงผิดมากมายให้ได้รับความรอด ข้าแต่นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่  ท่านได้ชี้นำแสดงให้เห็นว่า  ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข  ความรักที่มีใจเด็ดเดี่ยว ครบถ้วน และเป็นรักที่มั่นคงของคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเจ้าเท่านั้น  ที่จะเป็นแบบฉบับสำหรับแนวชีวิตนักบวชและชีวิตครอบครัว  ดังนั้น  โปรดช่วยวิงวอนขอพระหรรษทานให้บรรดาคู่สมรสทั้งหลาย  ได้เจริญชีวิตคู่ตามแบบอย่างของคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์
  • ข้าแต่นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่  โปรดวิงวอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  สามารถเจริญชีวิต ในการภาวนา
   ที่ลึกซึ้งเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า  เหมือนอย่างท่าน  ให้มีใจยินยอมรับความทุกข์ทรมานของตนเอง
   ด้วยใจยินดี  และสุภาพอ่อนน้อม 
  • โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มแข็ง และศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อที่มั่นคงตลอดชีวิต
  • โปรดเผยชี้แนะนำทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พบ หนทางเป็นธรรมทูต  สำหรับสังคมในยุคนี้  และเมื่อจะตาย  โปรดนำข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้าสู่สวรรค์  เพื่อจะได้ฉลองความรักนิรันดรตลอดไปเทอญ   อาแมน

         บทภาวนาต่อคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระบิดาเจ้า
พวกลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักเรา
วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่พวกลูกขอรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาของการสมรส ตลอดจการตั้งใจอุทิศตนเพื่อรับใช้พระองค์
พวกลูกวอนขอให้ พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟ
โปรดคุ้มครองชีวิตสมรสของเรา
และรื้อฟื้นความรักของเราให้มั่นคงทุกวัน ตลอดไป
โปรดให้เราดีต่อกันและกัน
มีรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมด้วยความเข้าใจและการให้อภัยจากใจจริง
โปรดให้เราร่วมชีวิตคู่ มีใจหนึ่งใจเดียวกัน
ด้วยความรักอย่างสมบูรณ์นิรันดร์
โปรดให้เราเคารพต่อชีวิตที่ถือกำเนิดมาตามจุดประสงค์ธรรมชาติ
โปรดให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่น
และร่วมมือกันในการอบรมสั่งสอนลูกๆ ของเรา
โปรดให้เราซื่อสัตย์ต่อการรำพึงพระคัมภีร์
สวดภาวนาร่วมกันในครอบครัว และทำหน้าที่ในวันอาทิตย์แบบคริสตชนที่ดี
หากชีวิตของเราต้องเผชิญกับปัญหา จากความยากจน ความเจ็บป่วย
ความไม่เข้าใจกัน ขอให้เราสามารถยอมรับความยากลำบากต่างๆ เหล่านั้น
ด้วยความเชื่อและใจสุภาพ
และเมื่อถึงคราวที่มีความตายมาพรากเราจากคนที่รัก
โปรดช่วยปลอบประโลมจิตใจให้ยอมรับทุกสิ่ง ตามพระประสงคของพระองค์
และที่สุด ข้าแต่ คู่วิวาห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยเราให้มานะพากเพียรอดทนจนบรรลุเป้าหมาย
ซื่อสัตย์ต่อความรักฉันสามีภรรยาและเตรียมให้เราได้ฉลองความรักอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ในสรวงสรรค์เทอญ   อาเมน


บทภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทูตสวรรค์ของพระองค์

  • ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่พระองค์ได้ทรงเผยพระธรรมชาติและความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา  โดยผ่านทางการสร้างทูตสวรรค์  จักรวาล และ
   สรรพสิ่งทั้งหลาย
  • โดยทางบรรดาทูตสวรรค์ผู้เป็นจิตบริสุทธิ์  พระองค์ได้ทรงสอนความจริงนิรันดร์แก่  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ให้รู้จักใช้เสรีภาพของเราอย่างถูกต้องในการเลือกทำความดีไม่ทำความชั่วตามอย่างปีศาจ
  • อาศัยบรรดาทูตสวรรค์เป็นผู้ชี้แสดงหนทางที่ถูกต้องแก่บรรดาอัยการ กษัตริย์
   และประกาศกทั้งหลาย  และแก่เราทุกคน  ให้ได้ไปพบกับพระองค์ 
  • อัครเทวดามีคาแอล สอนเราให้ต่อสู้กับอธรรมฝ่ายกายและจิตใจ 
  • อัครเทวดาราฟาแอล  สอนเราให้รู้จักเยียวยาความเจ็บป่วยฝ่ายกายและจิตใจของเรา 
  • อัครเทวดากาบรีแอล เผยแสดงแผนการณ์แห่งความรอดของพระผู้ไถ่กู้โดยการแจ้งสารแด่พระนางมารีย์พรหมจารีผู้เป็นประตูสวรรค์  และนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล  และพวกเราแต่ละคนในการเข้าร่วมการไถ่กู้
  • บรรดาทูตสวรรค์ได้แจ้งแก่นักบุญโยเซฟ ถึงวิธีการทำหน้าที่เป็นสามีแท้จริงของพระนางมารีย์และเป็นบิดาเลี้ยงที่เอาใจใส่ดูแลพระบุตร
  • ข้าแต่พระเจ้า  โดยอาศัยทางบรรดาอารักขเทวดา  พระองค์เผยความรักความเอาใจใส่และความดูแลเยี่ยงบิดา สำหรับเราแต่ละคน กลุ่มของเรา ประเทศของเรา  และโดยเฉพาะพระศาสนจักรของพระองค์  ในบั้นปลายของชีวิตในโลกนี้  ตามกิจการที่เราได้กระทำ
  • ขอทูตสวรรค์โปรดนำร่างกายและวิญญาณของเราไปอยู่เฉพาะพระพักต์พระเจ้าผู้เป็นชีวิตและความหวังนิรันดรของเรา
  • ข้าแต่พระเจ้า  เราปรารถนาจะได้มีบุญเข้าร่วมกับ บรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์  ขับร้องสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์  เพราะความรักอันไม่มีขอบเขต  ของพระองค์ที่มีต่อเราด้วยเทอญ อาแมน
บทภาวนาต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท

 • นักบุญยอนห์ตรัสว่า  “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์”

  • โดยอาศัยถ้อยคำนี้  เปิดเผยถึงความรักที่ไม่มีขอบเขต  ของพระตรีเอกภาพซึ่งเสด็จมาประทับในหัวใจของเรา ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม  หลาย ๆ ครั้งพระองค์พยายามเตรียมให้ประชากรของพระองค์  ยอมรับและเชื่อในศีลมหาสนิท ในงานเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายพร้อมกับบรรดาอัครสาวก  พระองค์ได้เผยแสดงอย่างชัดเจน ถึงแผนการแห่งความรักของพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไป  พระองค์ประทานพระกายและพระโลหิตของพระองค์  ภายใต้รูปปรากฎของปังและเหล้าองุ่น 
  • พระองค์ประทานศีลมหาสนิทให้เรา  และกำชับให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ เฉลิมฉลองพระกายและพระโลหิตของพระองค์อย่างเหมาะสม  เพราะพระองค์ทรงต้องการประทับอยู่ในตัวเราและทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในพระองค์
  • และหลายคนกลับสงสัยและสอนผิด ๆ  ทำให้เขาไม่เชื่อถึงการประทับอยู่ของพระองค์
   และเห็นว่า  การนมัสการพระองค์เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ แต่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาและพี่ชาย ทรงทำการยืนยันและพิสูจน์ให้มั่นใจว่า  พระองค์ประทับอยู่ในปังและเหล้าองุ่น  ที่ได้ผ่านพิธีบูชาแล้วจริง ๆ  พระองค์ทรงรักเรายิ่งนัก  ยังคงจารึกรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ไว้  แม้เมื่ออยู่ในสวรรค์แล้ว พระองค์ยังต้องการให้หัวใจที่ได้รับทรมานของพระองค์  ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทด้วย
  • ข้าแต่พระบิดาเจ้า  โปรดให้อภัยความชั่วที่อ่อนแอ  และน่าสมเพสของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
  • โปรดให้อภัยบาปโสมม  มากมาย  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำต่อศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 
  •  โปรดช่วยให้สมเด็จพระสันตะปาปา  พระสังฆราช  พระสงฆ์  และบรรดาคริสตชนเข้าใจ  ถวายพิธีกรรมและศรัทธาในธรรมล้ำลึกนี้ไม่เพียงด้วยคำพูดแต่ยืนยันด้วยชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านเอง
  • ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  โดยทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดาพรหมจารีมารีย์  ผู้ทรงเป็นที่
   ประทับแรกของพระองค์   ข้าพเจ้าวอนขอให้พระองค์โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  มีความเชื่อ
   ที่เข้มแข็ง มั่นคง  และชื่นชมยินดี  เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  มีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
   ตลอดไปในสวรรค์เทอญ   อาแมน


บทภาวนาต่อพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระเจ้า  พระบิดาแห่งมนุษยชาติ  เราขอมอบบรรดาคู่สมรสทั้งหลาย.........
ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไว้ในความดูแลของพระองค์ 
          ข้าแต่พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์  โปรดชีแนะนำทางแก่
บรรดาคู่สมรสทั้งหลาย.....ด้วยความรักและดีงามตามประเพณีที่ถูกต้อง  ให้พวกเขา
สามารถควบคุมสติอารมณ์และผ่อนปรน แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความรักปรองดองกัน
ด้วยใจสงบและให้อภัยกันและกัน  ด้วยใจกว้างและยินดี  โปรดให้คู่สมรสทั้งหลาย.....
ให้เข้าใจคุณค่าของความซื่อสัตย์ต่อกันฉันสามีภรรยา  ให้พวกเขารู้จักช่วยเหลือเกื้อกุณ
แบ่งปันกันและกัน 
          โปรดให้ผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในทางที่ดี
โปรดช่วยให้ทุกคน....รู้จักเคารพและรับผิดชอบต่อชีวิตที่ถือกำเนิดมา
          โปรดส่องสว่างแก่คู่สมรสทั้งหลาย.....ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และ ร่วมมือกัน
อบรมเลี้ยงดูบุตร ธิดา  ที่เกิดมา 
          โปรดดลใจให้คู่สมรสทั้งหลาย....รู้จักร้อนรนแสวงหาพระเจ้าแท้จริง และน้อมรับภาระ
หน้าที่  ด้วยความเชื่อ  ในพระองค์  
         ข้าแต่  คู่วิวาห์ศํกดิ์สิทธิ์  ในเวลาที่พวกเขามีปัญหาทุกข์ยาก  เจ็บป่วย  หรือมีความขัดแย้ง
ในชีิวตต่าง ๆ  โปรดชีแนะนำทางให้คู่สมรสทั้งหลาย..... เข้าใจในความยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้น
ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึง  การที่พระจ้าทรงเคาะอยู่ที่หน้าประตูหัวใจของพวกเขา
          ข้าแต่คู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์  ในเวลาที่ความตายจะพรากพวกเขาจากกัน  โปรดปลอบประโลม
ผู้ที่เศร้าโศกให้ระลึกถึงพระเจ้าผู้ทรงเมตตา  โปรดประทานพระพรแก่เขา  เพื่อจะได้เข้าสู่ชีวิต
รักนิรันดร 
          ในที่สุด  ขอวิงวอนคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยคู่สมรสทั้งหลาย  ได้เข้าใจถึงชีวิตสมรส
ที่ศักดิ์สิทธิ์ครบครัน  และเตรียมตัวเข้าสู่ความรักนิรันตรในสวรรค์ด้วยเทอญ  อาแมน


บทภาวนาต่อพระนางมารีย์พรมจารี มารดาพระเจ้า

   • ข้าแต่พระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้า และมารดาของลูกทั้งหลาย เราขอถวายตนแด่พระแม่
   • บรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์ กวี และศิลปินมากมายถวายเกียรติแด่พระแม่ในรูปแบบต่างๆมากมายทำให้การเรียกขานพระนามว่าเป็นพระมารดานั้นเป็นชื่อที่เหมาะสมยิ่งนัก ฉะนั้นเราจึงอธิฐานว่า ข้าแต่พระมารดาพระเจ้าและมารดาของลูกทั้งหลายขอพระแม่โปรดช่วยลูกทั้งหลาย ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ
   • ก่อนที่เราจะวอนขอ พระแม่รู้ดีว่าเราว่า เรามีความยากลำบากและต้องการอะไรบ้าง พระแม่พร้อมช่วยเราอยู่เสมอ แม้หลายครั้งหลายหนบาปของเราเป็นเครื่องขัดขวางพระพรของพระแม่เพื่อเรา
    ข้าแต่พระมารดาพรมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล โปรดช่วยให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ความเชื่อ ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน บริสุทธิ์โปรดนำเราให้ห่างไกลจากสิ่งที่ขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อเราจะได้รักและรับใช้พระเจ้าและพี่น้องเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนอย่างที่พระแม่ได้ทำ
   • ข้าแต่คู่สมรสที่ศักด์สิทธิ์ โปรดปลอบโยนลูกๆผู้ทนทุกข์ทรมานและโปรดพิทักษ์รักษาครอบครัวที่แตกแยกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
   • ขอพระมารดาทรงเมตตาช่วยบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวให้มีความเชื่อความศรัทธา ต่อพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ และของท่าน
   • โปรดพิทักษ์รักษาทุกคนในโลกนี้ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ สุจริต ตามความเชื่อ แห่งศาสนา และมโนธรรมของตน
   • โปรดดลใจให้ผู้มีอำนาจปกครองช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสันติสุข และทำหน้าที่ปกครองด้วยปรีชาสามารถ รอบคอบ และยุติธรรม
   • ข้าแต่พระแม่มารีย์ผู้รับเกียรติ์ยกขึ้นสวรรค์ ลูกขอมอบวาระสุดท้ายของชีวิตของเราแด่พระแม่ โปรดช่วยเหลือลูกให้สามารถเป็นทุกข์เสียใจในบาปที่ได้กระทำเพื่อลูกจะได้สมควรอยู่ร่วมกับพระ
    ตรีเอกภาพและพระแม่ในชีวิตนิรันดรด้วยเทอญ  อาแมน