งานประกาศพระวรสาร

งานโรงเรียน

งานช่วยเหลือคนยากจน

                                                                                                      ในทุกกิจการทั้งในอดิตและปัจจุบันมาจากคำสอนของพระเยซูเจ้า และแบบอย่างของนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ผู้ตั้งคณะของเรา นั่นคือ การช่วยเหลือผู้คนในด้านชีวิตฝ่ายจิต โดยผ่านทางงานแพร่ธรรมต่าง ๆ ในวัด โรงเรียน เยาวชนพระแม่มารี การช่วยเหลือฝ่ายกายคือการให้อาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม ยารักษาโรค ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยครอบครัวหนึ่งให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ 
              คณะสติกมาตินได้รับมอบอำนาจจากพระสังฆราชให้ดูแลวัดต่าง ๆ ใน 5 จังหวัดในเขตภาคใต้ ทางคณะยังได้ดูแลโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ระนอง และตรัง ซึ่งมีนักเรียนรวมประมาณ 2,000 คน 
คณะสติกมาตินทำงานแพร่ธรรมดูแลหมู่บ้านต่าง ๆ ในสังฆมณฑลนครราชสีมา  ในสังฆมณฑลราชบุรีทางคณะดูแลวัดต่าง ๆ ตลอดจนมีสถานที่ฝึกอบรมโนวิสของคณะด้วย  แต่ที่สำคัญหัวใจของคณะเราอยู่ที่สามพรานจังหวัดนครปฐม ที่นั้นเป็นสถานที่ฝึกอบรมเณรคนไทยที่จะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์สืบทอดคณะต่อไป  ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่างในฐานะเจ้าคณะ  เป็นอธิการบ้านต่าง ๆ ของคณะ เป็นเจ้าวัด และเป็นผู้บริหารโรงเรียน
คณะของเรามีคณะบราเดอร์ที่ได้รับการฝึกอบรมต่าง ๆ และส่งเสริมให้เป็นครูสอนคำสอน พ่อบ้าน ผู้ช่วยเยาวชน และสอนหนังสือในโรงเรียน ทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระสงฆ์ หรือคณะบราเดอร์มีความสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดการทำหน้าที่ประกาศพระวรสาร ภายในโรงเรียน และคนยากจน

การประกาศพระวรสาร (ขึ้นด้านบน)
แนวทางของเรายึดรูปแบบตามสังฆมณฑลที่เราทำงานอยู่ แต่การสอนคำสอนโดยอาศัยพระคัมภีร์เราใช้รูปแบบตามท่านนักบุญกัสปาแบร์โทนี์  เพื่อที่จะสื่อรูปภาพตามบทอ่านในมิสซาของวันอาทิตย์ช่วยให้เกิดความเข้าใจมีความคิดและเห็นภาพชัด  ไม่ว่าการสอนคำสอนให้เด็ก ๆ  และผู้ใหญ่โดยใช้การวาดรูปจากพระธรรมเก่าไปถึงพระธรรมใหม่ จนเข้าถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าผ่านมาถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

โรงเรียน (ขึ้นด้านบน)
เกือบทุกหมู่คณะของเรามีโรงเรียนที่มีชื่อเสี่ยง ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติรวมถึงด้านศาสนา ทำให้เป็นที่รู้จัก  โรงเรียนของเราให้บริการนักเรียนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีมาตรฐานตามนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนมีการเน้นการสอนด้านภาษา  คอมพิวเตอร์  กีฬา  และว่ายน้ำ


คนจน (ขึ้นด้านบน)
ตามคำแนะนำของนักบุญกัสปาแบร์โทนี คำสั้น ๆ ที่เราต้องรวมอยู่ในทุกกิจการที่เราทำ คือ คนจน เราไม่ควรแบ่งแยกศาสนา เชื้อชาติ และเพศ ความโอบอ้อมอารีในทุกกิจการงานกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลังจากเกิดคลื่นซูนามิ  จะเห็นว่าพระสงฆ์ที่อยู่บ้านภูเก็ตได้ออกไปช่วยเหลือดูแลพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นคนแปล และค้นหาศพผู้เสียชีวิต ซึ่งงานช่วยเหลือนี้ยังคงดำเนินต่อไปในบรรดากลุ่มคนยากจนตามชุมชนต่าง ๆ รวมถึงเด็ก ๆ ยังขาดเสื้อผ้าสิ่งของที่จำเป็น  คนป่วย คนบาดเจ็บ ต้องการค่าพาหนะไปโรงพยาบาล 
            ทุก ๆ สัปดาห์เราได้นำอาหารไปให้รวมทั้งหมด 35 ครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ และสงเคราะห์เด็ก 30 คนในโรงเรียนต่าง ๆ  ในการทำงานของเรามุ่งเน้นกลุ่มคนสูงอายุ  กำพร้า แรงงาน อพยพ และนักท่องเที่ยว
บ้านที่ระนอง เรามีโรงเรียนสำหรับพม่าที่ไม่สามารถเข้าเรียนให้โรงเรียนทั่งไปได้ มีจำนวนทั้งหมด 300  คน ที่ไหนมีความเป็นไปได้เราก็เปิดศูนย์สร้างความสัมพันธ์ซึ่งนักบุญกัสปาร์เรียกว่า เยาวชนพระแม่มารี ตัวอย่างเช่นที่ปะคมจังหวัดตรัง และป่ามะพร้าวจังหวัดภูเก็ต  เปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนได้เข้ามาสัมผัส
ที่ป่ามะพร้าว  เด็กจำนวนมากได้เข้ามาเล่น เรียนรู้คอมพิวเตอร์ และเรียนภาษาอังกฤษโดยมีอาสาสมัครจากมหาลัยสงขลาสอนให้ 
            การที่เราสามารถทำงานนี้ต่อไปได้เนื่องมาจากความช่วยเหลือที่ได้รับจากพี่น้องสัตตบุรุษ  ตลอดจนผู้มาเยื่ยมเยียน  ผู้มีพระคุณจากต่าง ประเทศ
            พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราส่งท่านไปและสั่งสอน  ผู้ตั้งคณะเรียกพวกเราว่ามิสชั่นนารีสำหรับช่วยเหลือพระสังฆราช  เราได้มองเห็นจิตตารมณ์ของพระยซูเจ้า และท่านนักบุญกาสเปอร์ยังมีชีวิตชีวาอยู่ในสมาชิกสติกมาติน  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจิตตารมณ์นี้จะถูกสืบถอดต่อไปอีกหลาย ๆ คนในอนาคต 
ถ้าท่านต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา หรือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้สามารถติดต่อได้โดยผ่านทาง  อีเมล  ronconi. css @gmail.com  หรือโทรศัพท์  08991299